Школи і відродження громади *

Filed under Статті

Сьогодні по всіх Сполучених Штатах творчі освітяни відновлюють зв’язки своїх за­кладів зі своїми місцевими громадами, розбудовуючи нові партнерства, що підтверджує: здорова школа й здорова громада взаємно зміцнюють одне одну. Чому так відбувається? Міцний і тривалий союз подібного роду мусить твердо грунтуватися на усвідомленні як керівництвом школи, так і лідерами розвитку громади, що вони поділяють спільні цінності й інтереси. Обидві групи повинні розуміти, що, по-перше, здорова громада тво­рить і підтримує високоякісну освіту, а по-друге, що добрі школи є найкращою гарантією майбутнього громади. Нашим школам ми довіряємо ключі від майбутнього наших громад. На плечі лідерів громади ми покладаємо виклик – розбудувати сьогодення, водночас даю­чи змогу мешканцям інвестувати в завтрашній день.

Занадто часто орієнтовані на сьогоднішній день будівники громади й керівники шкіл, що покладаються на майбутнє, працюють незалежно, рухаються паралельними шляхами, говорять різні слова. Добрі справи розбудовників громади відбуваються без залучення мо­лоді або шкіл. Та й школи не дуже творчо розмірковують про те, як можна надійно поєдна­ти молодих людей із майбутнім.

Натомість керівництво шкіл постійно звертається до місцевих громад із закликом до­помогти школами вирішити свої фінансові й законодавчі проблеми. Чимало людей нази­вають ці зусилля “партнерство школа – громада”. На жаль, звідусіль у Сполучених Шта­тах ми чуємо, що є ознаки ослаблення такого ”партнерства”. Однією з причин є те, що це взагалі не є партнерством.

Фактично ж школи, стаючи більш професійними й централізованими, виявляють тен­денцію до віддалення від громад. Життєво необхідні зв’язки між досвідом, працею і освітою розриваються. Внаслідок цього приватні й публічні школи в багатьох сільських і міських районах втрачають свою силу як значущі ресурси громад. І чимало економічно занедбаних міст, громад і передмість починають боротьбу за економічне відновлення без істотної допо­моги місцевих шкіл. Цікаво й те, що думки про ізоляцію шкіл є головною темою виступів і тих, хто надає гуманітарні послуги.

Очевидно, що ми повинні створити новий тип партнерства, в якому як школи, так і громади робитимуть свій безпосередній внесок у зміцнення й розвиток одне одного. Це но­ве партнерство повинне забезпечити надійний фундамент як для оновлення освіти, так і для відродження громад. Щоб досягти цієї важливої мети, творчі освітяни й креативні розбудовники громад мусять зараз почати працювати разом, аби знайти нові шляхи мобілізації різноманітних ресурсів місцевих шкіл як питомих компонентів безперервних зусиль з розвитку громади. Що це означає? Що кожну місцеву школу слід розглядати не просто як “освітню установу”, а й як багату колекцію специфічних ресурсів, які можна використати для зміцнення соціального й економічного полотна цілої громади.

Надійний і постійний союз подібного роду повинен базуватися на визнанні обох сторін – і керівництва шкіл, і лідерів розбудови громади, що вони поділяють питомі цінності й цілі. Обидві групи прийдуть до розуміння того, що як здорова громада народ­жує й підтримує зростання якості освіти, так і місцеві школи, які повністю інтегрували свої ресурси з громадою, стануть найкращою і найнадійнішою гарантією того, що майбутнє громади буде сильним і квітучим.

Нове відкриття шкіл як внутрішніх ресурсів громади

Первинний перелік шкільних ресурсів може починатися з цих дев’яти важливих еле­ментів:

Приміщення. Школи – це місця, де можуть збиратися групи громади. Вони також можуть служити місцем, де народжується діяльність громади – від малого бізнесу до місцевих фестивалів і програм соціальних послуг.

Матеріали и обладнання. Навіть обмежені в ресурсах, економічно обійдені школи мають принаймні деякі з нижченаведених ресурсів: ними можна ділитися або використо­вувати їх на підтримку різноманітних місцевих груп:

 • Комп’ютери
 • Факси і ксерокси
 • Аудіо-, відеотехніка
 • Наукове обладнання
 • Спортивні снаряди
 • Столярне обладнання
 • Авто технічне обладнання
 • Поліграфічне обладнання
 • Темна кімната й фотографічне приладдя
 • Книжки, відеокасети, аудіозаписи
 • Художницький реманент
 • Музичні інструменти
 • Кухонне начиння
 • Меблі

Купівельна спроможність. Придбані школою матеріали, товари й послуги можна спрямувати на ініціювання, підтримку або розширення місцевих програм, включно з мо­лодіжними.

Політика у працевлаштуванні. Як найбільший працедавець у більшості громад і містечок школа у своїй кадровій політиці може зосередитися на місцевих мешканцях.

Курси. На базі навчальних дисциплін та новостворених вечірніх курсів школи мо­жуть надавати знання й тренінги мешканцям або групам, що прагнуть брати участь у роз­будові району.

Вчителі. У кожній місцевості вчителі е концентрованою групою високоосвічених, про­фесійних дорослих людей, чиї критичне мислення й питомі знання можуть брати активну участь у зусиллях місцевих груп, що займаються розвитком громади.

Фінансові можливості. Школи мають можливість генерувати й отримувати кошти завдяки пов’язаним з ними програмам і грантам державних агенцій, корпорацій і фондів, які не завжди доступні групам громади. Ці особливі можливості можуть стати важливим ресурсом у стратегії розвитку громади.

Націленість на залучення дорослих. Місцева школа е своєрідним потенційним магнітом, що притягає зацікавлення й відданість батьків та інших дорослих людей у гро­маді.

Молодь. Учні з їхніми ідеями, енергією, максималізмом можуть стати важливими акторами завдяки урокам, проектам і стажуванням, що здатні прилучити їх до процесу розбудови місцевої громади. Ці ж молоді люди є водночас важливими ланками, що з’єдну­ють громаду з дорослими.

Нарешті крім того факту, що кожна місцева школа є багатим покладом цінних ре­сурсів, важливо ще й зрозуміти, що відновлення наголосу на “місцевому” як з боку освітян, так і з боку лідерів економічного розвитку, є перспективним шляхом для належ­ного використання цих ресурсів. Реформатори школи – хоч би за яку концепцію вони ви­ступали – дедалі більше переконуються, що хоча національні ресурси й стандарти й далі лишаються важливими, саме культура, навчальні програми й відданість місцевих шкіл є найбільш вирішальними в удосконаленні навчального процесу. Подібним чином ефективні зусилля з розвитку громади розглядаються зараз як такі, що залучають місцеву енергію і ретельно прилаштовують інноваційні програми до специфічних місцевих умов. Іншими словами, ми починаємо розуміти, що тільки місцеві групи можуть радикально посилити участь і постійну відданість місцевих людей і тільки такі участь і постійна відданість мо­жуть забезпечити справжній успіх в освіті й зусиллях із розбудови громади.

 

* – джерело:  Джон П. Кретцманн, Джон Л.Макнайт “Розбудова громад за рахунок внутрішніх ресурсів. Шлях до відкриття й мобілізації ресурсів громади”, Київ, 2006 рік

Інститут розвитку внутрішніх ресурсів громади

Інститут вивчення політики

Північно-Західний університет

(переклад на українську мову – Оксана Іванюк та Сергій Іванюк, керівник проекту з перекладу та видання книги – Юрій Третяк, виконавчий директор асоціації агенцій регіонального розвитку України)

Українське видання здійснено за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду “Відродження”.

Розміщення матеріалу дозволено Асоціацією агенцій регіонального розвитку України.

You must be logged in to post a comment Login