Трансформування галузі культури в посттоталітарних країнах *

Filed under Статті

Одним з пріоритетних напрямків трансформування галузі культури є співпраця з іншими секторами суспільства, зокрема, з громадським. Рух в цьому напрямку полегшується, адже вже є реальний позитивний досвід роботи в цьому напрямку, тим паче, що ініціатива йде від самих громадських організацій, а її каталізатором став Центр підтримки творчих ініціатив.

Обираючи партнера, ми виходили з подібності мотиваційних, суспільно-цільових установок НДО та закладів культури, а саме:

– сприяти формуванню якісно нового, більш гуманістичного і культурного способу життя; цивілізовані перетворення у всіх сферах суспільного життя, досягнення морально-естетичної консолідації духу народу, підвищення його ініціативи, творчості й здатності до самовираження;

– близькість ціннісних орієнтацій, що веде до більшої спільності конкретніших цілей (завдань), які стоять перед суб’єктами партнерських відносин;

– спільність мотиваційних спонукань членів НДО та клубних працівників, для яких значущими є не тільки економічні, власницькі мотиви, але й престиж, творчість, альтруїзм. Спільність мотиваційно-цільових установок суб’єктів партнерських відносин впливає на подібність змістовного компонента діяльності НДО і закладів культури. І це не випадково. Адже, і ті й інші виконують одну і ту ж функцію: задовольняють, формують і розвивають соціальні, творчі, національно-культурні інтереси населення. Ось чому, найбільш представлені напрямки діяльності громадських організацій (робота з молоддю, з жінками, з ветеранами, з сім’єю, захист довкілля, розвиток сільського господарства, просвітницька діяльність, мистецтво та ін.) в тій чи іншій формі (об’єднання за інтересами, клуби дозвілля, літературно-музичні гостинні, клуби ерудитів і т. ін.) реалізуються в діяльності закладів культури. Інколи представники відповідного напрямку НДО використовують потенціал будинків культури для реалізації своїх програмних цілей (своєї місії”) або, навпаки, надають їм своїх послуг. Однак, така взаємодія носить стихійний, неорганізований характер. Для впорядкування цього процесу співпраці та надання йому цілеспрямованості та організованості, важливо чітко визначити які саме послуги можуть надавати суб’єкти партнерських відносин один одному. Сучасні наукові дослідження переконливо доводять, що найвірніший шлях рішення цієї проблеми – аналіз структури потенційних можливостей кожного елемента партнерської взаємодії. Враховуючи цю умову, за конкретизації видів послуг, які надаються учасниками між секторного партнерства один одному, ми звернулись до аналізу структурних елементів закладів культури.

Сучасна наука виділяє чотири структурних елементи (потенціали) культури та мистецтва: особистісний чи кадровий, матеріально-технічний, інформаційний, організаційний. Аналіз структурного потенціалу закладів культури з точки зору його взаємодії з соціальним довкіллям дозволяє визначити обопільну користь для суб’єктів партнерських відносин.

Організація і розвиток партнерських відносин відбувається в чотири етапи:

– Мотиваційно-підготовчий етап має за мету – визвати у потенційного партнера позитивне ставлення до третього сектора і організацій, які в нього входять, формувати у працівників культури суспільну думку, ціннісні установки, завдяки яким НДО оцінюватимуться як реальна сила, орієнтована на благо суспільства в цілому або його окремих суспільних груп. Мотиваційно-підготовча робота проводилась за спеціально-розробленою методикою і включала наступні аспекти: ознайомлення працівників культури з третім сектором в Україні і організаціями, які створюють інфраструктуру; постановку перед працівниками будинків культури конкретних задач по наданню посильної методичної допомоги громадським організаціям району; вивчення Центром підтримки творчих ініціатив кадрового, матеріально-технічного потенціалу закладів культури; презентація ЦПТІ перед працівниками закладів культури.

– Другий етап – організаційний, він охоплює доволі довгий період (з травня 1999р. по квітень 2001 р.) і спрямований – на підтримку ресурсним центром життєздатності НДО регіону шляхом активізації процесу між секторного партнерства ЦГГЩ закладів культури, на базі яких були створені інформаційно-консультативні пункти (ІКП) для НДО. Мета та завдання цього етапу окреслили ціль та завдання, визначили вибір змісту і методів роботи. Використовується традиційна для діяльності третього сектору форма підвищення професіоналізму кадрового потенціалу – “Школа лідерів НДО”. Паралельно з роботою “Школи лідерів НДО” застосовуються й інші форми діяльності: проведення круглих столів для НДО зі ЗМІ, надання офісних послуг та ін. При цьому, одним з пріоритетних завдань цього періоду є становлення і розвиток інформаційної мережі ЦПТІ. Учасники партнерської угоди – методисти ІКП, в першу чергу виконуватимуть свої функції на основі знань, умінь та навичок, отриманих ними в процесі набуття досвіду від попередньої діяльності по організації клубної справи, а також використовуючи навчально-методичні рекомендації, розроблені ЦПТІ. Однак, ми вважаємо, що своєрідність діяльності недержавних організацій ставить специфічні вимоги до методистів інформаційно-консультативних пунктів для НДО. Тому, для підвищення якості послуг важливо провести корегування.

– Третій етап – корегуючий – внесення певних корективів в практику роботи інформаційно-консультативних пунктів для НДО. Якщо попередній етап робить послуги ЦПТІ більш доступними для регіональних громадських організацій, то призначення третього етапу полягає в підвищенні їх якості. Для вирішення цього завдання очевидна необхідність спеціальної освітньої програми для методистів ІКП. Ця програма повинна, з одного боку, орієнтуватися на специфіку діяльності НДО в певному соціальному оточенні (місцеві умови), а з іншої – враховувати соціально-психологічні феномени проявів особистості в соціально-формалізованій групі.

– Четвертий етап ми назвали творчим. На цьому етапі регіональним НДО надається реальна можливість використати свої професійні знання, уміння і навички для висунення соціально-значущих проблем місцевого оточення та розвитку нетрадиційних, нестандартних, ефективних проектів, спрямованих на їх розвиток. Організаційно цей етап буде виконуватися при допомозі проведення конкурсу проектів між секторного партнерства між НДО і державними закладами культури. Передбачається, що переможці конкурсу отримають приз – комплект офісної техніки. Творчий етап дозволить, з одного боку, перебороти пасивність НДО і їх споживацький підхід до наданих ресурсів і, з іншої сторони, активізує між секторне партнерство та значно укріпить життєстійкість регіональних НДО.

Людмила Станкевич

 

* – Міжнародний семінар “Трансформування галузі культури в посттоталітарних країнах” – Кіровоград, ЦПТІ, 2001 – 52 с.

 

You must be logged in to post a comment Login